Thai Info Group

The Designed Profession

ข่าวสารที่น่าสนใจใน เดือน มกราคม 2564

Update ข้อมูล วันที่ : 18 มกราคม 2564

 

Update จากสรรพากร วันที่ : 13 มกราคม 2564


ข่าวสารที่น่าสนใจ เดือนธันวาคม 2563
Fraud : Prevention and Detection
20 มกราคม 2564
เวลา : 14.00 - 15.30 น.


เริ่มแล้ว! เทศกาลลดหย่อนภาษี มีทั้งหมด 23 หัวข้อหลักๆ เช็คลิสต์รายการทั้งหมดปี’63 ได้ที่นี่

 

เทคนิคยื่นภาษีและลดหย่อนภาษีแบบง่าย ๆ

Link https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/salary-man/tax-filing.html

 

#PwC #จับตา #ภาวะช๊อก #สิ้นสุดทางเลื่อน #ระยะผ่อนปรน #COVID #เตรียมตัวหรือยัง

PwC ชวนจับตา 7 มาตรการผ่อนปรนทางบัญชี ที่จะสิ้นสุดลงในปลายปีนี้ อาจส่งผลกระทบต่องบการเงิน บจ. ในปี 2564 พร้อมแนะนักบัญชี บจ. ควรจัดทำบัญชี-งบการเงิน สะท้อนผลกระทบจากโควิด-19 ให้มากที่สุด ป้องกันการเกิดภาวะ ‘ช็อก’


สำรวจข้อมูลพบ ‘กลุ่มอาหารและเครื่อง-แบงก์-สถาบันการเงิน’ นำใช้มาตรการผ่อนปรน 100%

 PwC ประเทศไทย นำโดย สินสิริ ทังสมบัติ หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชีและหุ้นส่วน และ วันดี ลีวรรัตน์ ผู้อำนวยการ นำเสนอข้อมูลเรื่อง ‘ผลกระทบต่องบการเงิน บจ. ไทยปี 2564 หลังมาตรการผ่อนปรนทางบัญชีสิ้นสุดปลายปีนี้’ ซึ่งครอบคลุม 7 เรื่องต่อไปนี้ 
 
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยวิธีอย่างง่าย (TFRS 9)
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด (TFRS 9)
การวัดมูลค่ายุติธรรมสำหรับรายการสินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (TFRS 13)
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า (TFRS 16)
การกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (TAS 12)
การประเมินข้อบ่งชี้การด้อยค่าของสินทรัพย์ (TAS 36)
การประมาณการหนี้สิน (TAS 37)
 
PwC ระบุว่า หากมาดูในรายละเอียดซึ่งผ่อนปรนที่ให้ ส่วนใหญ่กระทบกับการประมาณการ ซึ่งขึ้นกับเหตุการณ์ในอนาคต และการประมาณการดังกล่าวส่วนใหญ่กระทบกับการแสดงมูลค่าของสินทรัพย์ในงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งปกติในการประมาณการจะต้องใช้ข้อมูลในอดีต สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และต้องคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งในข้อยกเว้นกำหนดทางเลือกที่จะไม่ต้องนำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้ในการคิดมูลค่าของผลขาดทุนทางด้านเครดิต 

นอกจากนั้น ยังมีข้อผ่อนปรนสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น การที่กิจการสามารถเลือกวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในแต่ละรอบระยะเวลาสิ้นไตรมาสและสิ้นปีของปี พ.ศ. 2563 ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แทนการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่ทุกไตรมาส ซึ่ง ณ เวลานั้นในการคาดการณ์มูลค่ายุติธรรม อาจยังไม่ได้มีผลกระทบจากโควิด-19 มากนัก รวมทั้งในการจัดทำมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์ทางการเงินบางประเภทที่ต้องใช้การประมาณการ กิจการสามารถให้น้ำหนักของข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 เป็นน้ำหนักน้อย 

ส่วนในเรื่องของการประเมินการด้อยค่าได้ให้ข้อผ่อนปรนสองส่วน ส่วนแรกเป็นการให้ทางเลือกที่จะไม่นำสถานการณ์โควิด-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ซึ่งหากไม่มีข้อผ่อนปรนดังกล่าว การเกิดสถานการณ์โควิด-19 ถือเป็นสถานการณ์ทางด้านลบ ซึ่งถือเป็นเหตุให้กิจการต้องทำการทดสอบการด้อยค่า การให้ข้อยกเว้นในข้อนี้ ทำให้กิจการไม่ต้องทำการทดสอบการด้อยค่า 

ส่วนที่สองของการให้ข้อผ่อนปรนที่เกี่ยวข้องกับการด้อยค่า คือการผ่อนปรนในเรื่องของการที่กิจการสามารถเลือกที่จะไม่ต้องนำข้อมูลจากสถานการณ์โควิด-19 ที่อาจกระทบต่อการพยากรณ์ทางการเงินในอนาคตมาใช้ประกอบการทดสอบการด้อยค่าได้ สำหรับสินทรัพย์บางกลุ่มที่ต้องทำการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าก็ตาม 

ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ครอบคลุมถึงค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่พร้อมใช้งาน นอกจากนั้น ข้อผ่อนปรนดังกล่าวยังให้ทางเลือกกับกิจการในการที่จะไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประมาณกำไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาเป็นข้อมูลในการประมาณความเพียงพอของกำไรทางภาษีที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า การให้ข้อผ่อนปรนดังกล่าว ส่งผลกระทบกับมูลค่าสินทรัพย์รายการใหญ่หลายรายการในงบการเงิน เช่น ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้สัญญาเช่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ทางการเงินทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และค่าความนิยม ซึ่งมักเป็นรายการที่มีสาระสำคัญในงบการเงิน 

ดังนั้น หากการผ่อนปรนหมดอายุลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั่นแปลว่า ในการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 จะต้องทำให้กิจการหยุดการปฏิบัติตามข้อผ่อนปรน และต้องกลับไปใช้หลักการตามปกติที่กำหนดอยู่ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของสินทรัพย์ที่แสดงอยู่เปลี่ยนแปลงไป 

“ฉะนั้น ผู้จัดทำงบการเงินควรประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่ากระทบกิจการมากที่สุดแค่ไหน อะไรบ้าง และบันทึกส่วนผลกระทบไป เพื่อให้ผู้อ่านงบการเงินได้พิจารณาจากข้อเท็จจริง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะช็อก หลังจากมาตรการผ่อนปรนต่างๆ สิ้นสุดลง และต้องกลับไปจัดทำงบบัญชีการเงินตามกฎระเบียบเดิมแบบไม่มีข้อผ่อนปรน” 

ทั้งนี้ PwC ได้สำรวจสถิติการใช้มาตรการผ่อนปรนของ TFAC 2 ฉบับของ SET100 ในงบการเงินไตรมาส 2/63 พบว่า กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มการเงินและหลักทรัพย์ ต่างใช้มาตรการผ่อนปรนครบ 100% (นัยว่าใช้ทุกข้อผ่อนปรน) ขณะที่กลุ่มอื่น เช่น ไอทีและสื่อสาร กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มพาณิชย์ ก็มีการใช้ข้อผ่อนปรนทางบัญชีเช่นเดียวกัน

ที่มา https://thestandard.co/pwc-advice-on-7-accounting-relief/

  

ข่าวสารที่น่าสนใจ เดือนกันยายน 2563

ข่าวสารที่ 1
ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563 ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย อัตรา 3% คงเดิม 

(1.5% สำหรับการจ่ายภายในเดือนกันยายน)


สำหรับการยื่นภาษีประจำเดือน หมดระยะเวลาการขยายเวลาการยื่นแบบตั้งแต่ เดือนภาษี กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ภ.ง.ด. 1,2,3,53,ภ.พ.36 ยื่นแบบกระดาษภายในวันที่ 7 ของเดือน ถัดไปถัดไป ยื่นทางอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ( บวก 8 วัน)

ภ.พ.30,ภ.ธ.40  ยื่นแบบกระดาษ ภายในวันที่ 15 ของเดือน ถัดไป ยื่นทางอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไป ( บวก 8 วัน)


ภ.ง.ด.94 ยื่นแบบภายใน 30 กันยายน 2563 (ทางอินเทอร์เน็ตยื่นภายในวันที่ 8 ตุลาคม)
ภ.ง.ด.51 ยื่นแบบภายใน 30 กันยายน 2563

อัตราสมทบเงินประกันสังคม
เฉพาะเดือน กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2563

มาตรา 33
นายจ้าง 2% = 300 บาท
ลูกจ้าง 2% = 300 บาท

มาตรา 39
ประกันตนเอง 2% = 96 บาท
ยื่นแบบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

  

ข่าวสารที่น่าสนใจ เดือนเมษายน 2563

                           ข่าวสารที่ 1                                                                   ข่าวสารที่ 2
อัพเดทวันที่ 2 เมษายน 2563

         

หากท่านสนใจกดดาว์นโหลดไฟล์ด้านล่างเพื่ออ่าน

อัพเดทวันที่ 2 เมษายน 2563

      

 หากท่านสนใจกดดาว์นโหลดไฟล์ด้านล่างเพื่ออ่าน

ข่าวสารที่ 3   

 

  
   

ข่าวสารที่น่าสนใจ เดือนมีนาคม 2563

                         ข่าวสารที่ 1                                                       ข่าวสารที่ 2
อัพเดทวันที่ 27 มีนาคม 2563

         

หากท่านสนใจกดดาว์นโหลดไฟล์ด้านล่างเพื่ออ่าน

   
อัพเดทวันที่ 27 มีนาคม 2563

        

หากท่านสนใจกดดาว์นโหลดไฟล์ด้านล่างเพื่ออ่าน

   
   

ข่าวสารที่น่าสนใจใน เดือนกุมภาพันธ์ 2563

                   ข่าวสารที่ 1                                                             ข่าวสารที่ 2

อัพเดทวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

  หัวข้อหลักมีดังนี้

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการบำรุงรักษาการเงิน

 2. วิธีการยืนฐานะการเงิน

 3. การยืนบัญชีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 4. การบริการข้อมูลงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 5. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปรับเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น


หากท่านสนใจกดดาว์นโหลดไฟล์ด้านล่างเพื่ออ่าน

อัพเดทวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

หากท่านสนใจกดดาว์นโหลดไฟล์ด้านล่างเพื่ออ่าน

  
Desktop Site